Startseite Funktionen Preisangabe Kontakt Login

Unsere AGB

Camping.care

Achtung: Derzeit ist unsere Geschäftsbedingungen nur auf Niederländisch verfügbar. Übersetzungen folgen in Kürze.

Artikel 1. Definities

 1. Camping.care: Handerslnaam Camping.care is onderdeel van, Camping.care B.V. gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58826629
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Camping.care een Aanmelding,  Live-overeenkomst, Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Camping.care een offerte daartoe heeft uitgebracht. 
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Aanmelding: De aanmelding van een Klant op het webplatform van Camping.care
 5. Web-Dienst: de diensten die Camping.care kan bieden middels het Camping.care webplatform na een Aanmelding.
 6. Live-overeenkomst : Na de Aanmelding kan er een betaling worden uitgevoerd waarna de vrijblijvende overeenkomst aangepast wordt naar een betalende overeenkomst.
 7. Tegoed: Met ingang van de Live-overeenkomst zal er een betaling tegoed voor de Klant worden bijgehouden.
 8. Afschrijving: De afschrijving van een bedrag van het Tegoed van de Klant
 9. Dienst: Een specifieke dienst die Camping.care zal uitvoeren voor een Klant na het sluiten van een Overeenkomst
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Camping.care en Klant krachtens welke Camping.care de Dienst zal uitvoeren.
 11. Website: https://camping.care


Artikel 2.

Aanmelding, offerte,  aanbod en aanvaarding

 1. Na Aanmelding is de Klant in de mogelijkheid een Live-overeenkomst af te sluiten. Dit gebeurd automatisch na een eerste betaling.
 2. Na Aanmelding kan de klant beperkt gebruik maken van de Web-Dienst.
 3. Na een betaling wordt de Aanmelding automatisch omgezet naar een Live-overeenkomst.
 4. Camping.care behoud het recht de Web-Dienst en de daarbij behorende Afschrijving aan te passen.
 5. In een Live-overeenkomst wordt door Camping.Care middels Afschrijving een bedrag van de Klant zijn gestorte Tegoed in mindering gebracht.
 6. De manier en het bedrag van afschrijving kan door Camping.care ten alle tijde worden aangepast.
 7. Na aanvaarding kan de Live-overeenkomst te allen tijde door de Klant worden of Camping.care worden beeindigd
 8. Op de Live-overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden kunnen er voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze voorwaarden stelt Camping.care beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Live-overeenkomst, in beginsel door middel van een directe hyperlink.
 9. Camping.care behoud het recht een Klant de toegang tot de Web-Dienst te weigeren
 10. Camping.care kan een offerte opstellen waarin een aanvullende Dienst wordt uitgevoerd en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Camping.care, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 11. Indien blijkt dat door Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Camping.care het recht de prijzen hierop aan te passen.
 12. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden kunnen er voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze voorwaarden stelt Camping.care beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst, in beginsel door middel van een directe hyperlink.
 13. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Camping.care alleen bindend indien en voor zover deze door Camping.care uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 14. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 15. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Klant wordt ontvangen door Camping.care.


Artikel 3. Uitvoering van de Live-Dienst

 1. De Live-Dienst zal direct door de Klant gebruikt kunnen worden na toevoeging van een bedrag aan het Tegoed.
 2. Camping.care kan ten allen tijde de Live-Dienst aanpassen, de Live-Dienst uitbreiden en of de Live-Dienst opsplitsen in meerdere onderdelen als zijnde modules.
 3. De modules mogen door Camping.care als een meerprijs worden toegevoegd aan het prijs systeem
 4. Tijdens Aanmelden van de Live-Dienst, zal de Klant een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Met deze gegevens heeft Klant toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Klant naar eigen inzicht levering van de Klant kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Live-Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Live-overeenkomst aangegeven grenzen.
 5. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden. Camping.care kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Camping.care te melden zodat deze maatregelen kan nemen.


Artikel 4. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Camping.care zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Camping.care dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Camping.care het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen.
 4. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Camping.care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Camping.care worden verstrekt.
 5. Het is Camping.care niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Klant, met uitzondering van wijzigingen die Camping.care noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
 6. Door Camping.care opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Camping.care is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 7. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Camping.care heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Camping.care niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.


Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Camping.care zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Live-overeenkomst een duurovereenkomst is, is Camping.care gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Camping.care zal Klant hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Live-overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Klant, zijnde bedrijf, heeft Camping.care het recht alle prijzen, die met Klant zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen.
 5. Alle voor Camping.care uit de Live-overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6. Hosting en aanverwante diensten

 1. Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Camping.care die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 2. Camping.care hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Camping.care is gerechtvaardigd, is Camping.care gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Camping.care in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Klant te verstrekken aan de bevoegde instanties. Camping.care zal Klant informeren over het verloop van deze procedure.
 3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Camping.care gerechtigd hiervan aangifte te doen. Camping.care kan hierbij alle relevante informatie over Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Camping.care verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 4. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Klant aangeboden informatie is Camping.care gerechtigd de Overeenkomst, Aanmelding en of Live-overeenkomst,  te ontbinden en/ of te beëindigen.
 5. Klant vrijwaart Camping.care voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Camping.care is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Klant lijdt door een ingrijpen van Camping.care in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 6. Klant onthoudt zich ervan overige Klant of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Camping.care, overige Klant of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Camping.care zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 7. Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 8. Zonder toestemming van Camping.care is het Klant verboden de gekozen en of door Camping.care verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 9. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.

Artikel 6. Domeinnamen

 1. Klant kan Camping.care in een Dienst vragen een specifieke naam door te verwijzen naar de Website van Camping.care
 2. Klant vrijwaart en houdt Camping.care schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant.
 3. Domeinnaamhouder en Klant worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn.


Artikel 7. Beschikbaarheid van de Live-Dienst

 1. Camping.care zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen te realiseren, en om toegang tot door Camping.care opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
 2. Camping.care stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Klant.
 3. Camping.care zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Camping.care is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Camping.care is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Live-Dienst niet ten goede komt.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Camping.care voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Camping.care van zijn verplichtingen onder deze Live-overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Camping.care, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant tijdens laatste betaling heeft toegevoegd aan Klant zijn Tegoed (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van Camping.care voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Camping.care geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Camping.care.
 4. De aansprakelijkheid van Camping.care wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Live-overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Camping.care onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Camping.care ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Camping.care in staat is adequaat te reageren.
 5. Camping.care is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Camping.care meldt.
 7. Klant vrijwaart Camping.care voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Live-dienst die door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Camping.care geleverde zaken, materialen of resultaten.


Artikel 9. Storingen en overmacht

 1. Camping.care heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website en Web-Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Camping.care zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Camping.care is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Camping.care heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website en Web-Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Camping.care zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Camping.care is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Camping.care zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Live-Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Camping.care door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Live-overeenkomst en de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Camping.care kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst en of Live-overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst of Live-overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 10. Duur en opzegging

 1. Klant mag op elke moment opzeggen middels de Web-Dienst.
 2. Bij ontbinding om welke reden dan ook is Camping.care gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Klant op te heffen. Camping.care is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze data te verschaffen.
 3. Camping.care kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kosten wanneer Klant zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet beschikbaar heeft om de Web-Dienst te kunnen stoppen.


Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Voor de Web-Dienst is geen betalingsverplichting ingesteld. De Klant kan zelf op elk moment middels de Web-Dienst de betaling onderbreken.
 2. De betalingsverplichting van Klant gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt voor een specifieke Dienst.
 3. Camping.care zal voor het door Klant verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Klant voor de geleverde Dienst. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Camping.care mits deze is ingeschakeld middels de Web-Dienst.
 5. Mits automatische facturatie is ingeschakeld zal Camping.care automatisch een bedrag bij schrijven op het Tegoed middels de op de website vermelde betalings grenzen.
 6. Camping.care kan deze betalingsgrenzen ten alle tijde aanpassen.
 7. Indien Klant niet tijdig heeft betaald voor een Dienst, wordt dit aan Klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Klant een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.
 8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Klant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Camping.care in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Klant nalatig blijft om de vordering van Camping.care te voldoen en Camping.care is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Klant in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
 9. Indien Camping.care aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Klant verhaald.
 10. Indien Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Klant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Camping.care kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Camping.care een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 11. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant faillissement wordt verklaard, sursèance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 12. In bovenstaande gevallen heeft Camping.care voorts het recht uitvoering van de Klant of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Camping.care of diens licentiegevers.
 2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Camping.care toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Camping.care door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Camping.care, onverminderd het recht van Camping.care om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Camping.care zal geen kennis nemen van data die Klant opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Camping.care.


Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Camping.care behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Live-overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Camping.care of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst per direct beëindigen


Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst, Live-overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder ‘schriftelijk’ valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door Camping.care ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Klant dient deze wijzigingen door te voeren via Web-Dienst van Camping.care. Indien Klant aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft Camping.care het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.
 7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 8. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
0%
()

Hochladen abbrechen